Συστήματα Διαχείρισης

Η εναρμόνιση μιας επιχείρησης σε διεθνή πρότυπα και κανονισμούς εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της θα είναι ασφαλείς, αξιόπιστες και καλής ποιότητας. Επιπλέον, η εναρμόνιση βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές, λειτουργεί σαν μοχλός για την εξωστρέφειά τους και τέλος δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι επισχιερήσεων που δεν εναρμονίζονται με αντίστοιχα πρότυπα.

Η Arcenviro έχει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνική γνώση, ώστε να αναπτύσσει και να εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης για επιχειρήσεις και οργανισμούς, προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ένα ευρύτατο φάσμα Συστημάτων Διαχείρισης.

Η εταιρεία είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα των ακόλουθων Συστημάτων Διαχείρισης:

  • ISO9001:2008
  • ISO14001:2004
  • ISO22000:2005
  • HACCP
  • EMAS
  • GREEN KEY

Στους πελάτες μας προσφέρουμε τις ακόλουθες εξειδικευμένες Υπηρεσίες:

ISO 9001:2008 | Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο καθώς εφαρμόζεται σε πάνω απο 1.000.000 επιχειρήσεις σε όλο το κόσμο. To ISO 9001:2008 καθορίζει ένα πλαίσιο που βοηθά τους οργανισμούς να βελτιώσουν τη συνέπεια, την ιχνηλασιμότητα, την διοίκηση του οργανισμού , την ικανοποίηση του πελάτη καθιστώντας το ιδανική λύση για τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.
ISO 14001:2004 | Συστήμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Το ISO 14001:2004 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ). Το ISO 14001:2004 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έτσι ώστε η κάθε επιχείρηση να καταφέρει να μειώσει την περιβαλλοντική της επίδραση και να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της απόδοση.
ISO 22000:2005 | Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
Το ISO 22000:2005 είναι ένα Διεθνές Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που έχει αντικαταστήσει το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1416. Στόχος είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή. Το Σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και των ειδών διατροφής καθώς και σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την διακίνηση τροφίμων.
EMAS | Eco-Management and Audit Scheme
Στο Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου - EMAS μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντικά επιχειρήσεις αλλά και οργανισμοί. Σκοπός του ΕΜAS είναι να προωθήσει τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών με την καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από τους οργανισμούς, με τη συστηματική, αντικειμενική και περιοδική αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων αυτών, με την ενημέρωση ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, με ανοικτό διάλογο με το κοινό και άλλους ενδιαφερόμενους, καθώς και με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στους οργανισμούς και την κατάλληλη εκπαίδευση.
Green Key
Το GREEN KEY είναι ένα οικολογικό σήμα για τον τουρισμό, καλύπτει έναν αριθμό διαφορετικών κατηγοριών αυτού του τομέα και είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που ενεργεί ως ερέθισμα για την μετατροπή κάθε τουριστικής μονάδας, μικρής ή μεγάλης σε «πράσινη». Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ξενοδοχεία, ξενώνες, κέντρα αναψυχής χώρους κατασκήνωσης, συνεδριακά κέντρα και εστιατόρια. O αριθμός καταναλωτών με οικολογική συνείδηση μεγαλώνει, γεγονός που δημιουργεί ανάγκη για ποιοτικά προϊόντα προς το περιβάλλον.