Σχεδιασμός και αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων

Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, η εταιρεία μας εκπονεί ή και διεκπεραιώνει:

 

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Περιβαλλοντικές Εκθέσεις (ΠΕ)Προμελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ)Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)Φάκελο Ανανέωσης – Τροποποίησης Περιβαλλοντικών ΌρωνΣτρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ)

Τεχνικές Μελέτες Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)

Μελέτες Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων & Υγρών Αποβλήτων

Μελέτες Συλλογής, Μεταφοράς και Αποθήκευσης Επικινδύνων και Μη Επικινδύνων Αποβλήτων

Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων

Εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων  Τεχνικών (BΔT)

Εμπεριστατωμένες Τεχνικές  Εκθέσεις

Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές Μελέτες

Μελέτες Πυρασφάλειας

Μελέτες Κυκλοφοριακής Σύνδεσης

Μελέτες  Συμβατότητας  (Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο ΑΠΕ)

καθώς και οποιασδήποτε άλλης συνοδευτικής μελέτης που απαιτείται ή επιβάλλεται για την έκδοση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή την έκδοση Αδειών Εγκατάστασης ή Λειτουργίας, κ.α..